O Seminarium

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach

Poprzednie edycje

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Specjalistyczne Seminarium gromadzące przedstawicieli kierownictwa banków i instytucji finansowych, odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów i ekspertów.
Tematyka Seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjno-nadzorczych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków.

Rada programowa

Miejsce seminarium

Zobacz także