Program
 • 9.00 - 9.30

  Rejestracja uczestników

 • 9.30 - 9.45
 • 9.40 - 11.00

  Zaproszeni uczestnicy debaty:

  • Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska
  • Bożena Graczyk,  Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
  • Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
  • Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.


  Prowadzący debatę:

  • Przemysław Szczygielski, Partner, Lider Usług Doradczych w Zakresie Ryzyka i Regulacji w Sektorze Finansowym, Deloitte


  Kontekst debaty:

  Wprowadzanie nowych regulacji i danin w coraz istotniejszy sposób wpływa na efektywność, rentowność czy płynność finansową całego systemu. Rosnące obciążenia ograniczają atrakcyjność branży, równocześnie wymuszając szukanie nowych źródeł kapitału i szans na zwiększenie zwrotu z kapitału. Zmiany w modelu operacyjnym i strukturze bilansu banków wydają się nieuniknione, a kwestią otwartą pozostaje jedynie ich kierunek.

  Zagadnienia do dyskusji:

  1. Które regulacje będą miały największy wpływ na konkurencyjność banków (CRR2/CRD5, podatek bankowy, rekomendacje KNF, opłata ostrożnościowa, wpłaty na fundusz ochrony środków gwarantowanych)?
  2. Jak zmiany regulacyjne wpłyną na strukturę bilansu banków w długim i krótkim horyzoncie?
  3. Na ile konsolidacja rynku i rewolucja technologiczna może stać się odpowiedzią na spadającą rentowność banków i zdolność do pozyskiwania kapitału?

 • 11.00 - 11.15

  Przerwa kawowa

 • 11.15 - 12.35

  Zaproszeni uczestnicy debaty:

  • Aneta Hryckiewicz, Profesor ALK, Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Janusz Korpa, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, Santander Bank Polska S.A.
  • Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
  • Tomasz Mironczuk, Prezes Instytutu Rynku Finansowego
  • Przemysław Szczygielski, Partner, Lider Usług Doradczych w Zakresie Ryzyka i Regulacji w Sektorze Finansowym, Deloitte


  Komentarz do debaty:

  • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.


  Prowadząca debatę:

  • Olga Szczepańska, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski


  Kontekst debaty:

  Banki w Polsce od kilku lat funkcjonują w warunkach niskich stóp procentowych i oczekiwań na ich stabilizację. Sytuacja ta wpływa na modele biznesowe banków – kształt ich bilansów i rachunków wyników.

  Do tej pory, największy w aktywach banków portfel kredytowy, tj. portfel kredytów mieszkaniowych, to kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Długi termin, na jaki są one zaciągane sprawia, że w czasie życia przeciętnego kredytu prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych jest wysokie. Ponieważ raty kredytowe mają znaczący udział w dochodach kredytobiorców, a rata odsetkowa ma wysoki udział w łącznej racie kredytu, poziom oprocentowania ma istotny wpływ na zdolność kredytobiorców do obsługi kredytu. W tym kontekście istotna dla stabilności banków jest zdolność klientów banków do obsługi kredytu w warunkach wyższych stóp procentowych. W związku z dużą wartością tego portfela zarządzanie przez banki tym ryzykiem i dostosowanie oferty produktowej do profilu klienta jest jednym z warunków stabilności systemu finansowego. Jedną z propozycji jest Rekomendacja S wprowadzająca obowiązek posiadania przez banki w ofercie kredytów na stałą lub okresowo stałą stopę procentową. W tym kontekście, w krótkim i średnim okresie wyzwaniem może stać się rosnący udział instrumentów stałoprocentowych w bilansach banków, ale także zdolność zabezpieczenia banków przed ryzykiem stopy procentowej.

  Zagadnienia do dyskusji:

  1. Polityka kredytowa banków w warunkach niskich stóp procentowych – jakie wyzwania w kontekście ryzyka stopy procentowej niesie ze sobą wzrost portfela długoterminowych i wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych?
  2. Jak istotne jest ryzyko potencjalnego wpływu wzrostu stóp procentowych na zdolność kredytobiorców do terminowej obsługi kredytów mieszkaniowych i sytuację banków? Czy bufory ostrożnościowe, które pozostawiają banki, są wystarczające?
  3. Formy kredytów na stałą stopę na świecie oraz sposoby ich zabezpieczania
  4. Oferta w Polsce i kluczowe bariery w implementacji produktów
  5. Jakie nowe wyzwania dla banków mogą wynikać z wprowadzenia kredytów na stałą lub okresowo stałą stopę procentową? Czy banki są w stanie zabezpieczyć ryzyko stopy procentowej na rynkach finansowych? Czy hard Brexit może mieć wpływ na zdolność polskich banków do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej?

   

 • 12.35 - 13.10

  Lunch

 • 13.10 - 14.30

  Zaproszeni uczestnicy debaty:

  • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
  • Krzysztof Broda, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Ryszard Kokoszczyński,  Profesor UW, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
  • Ewa Miklaszewska, Profesor UEK, Kierownik Katedry Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
  • Paweł Spławski, Dyrektor, Deloitte
  • Jan Szambelańczyk, Profesor zw.,  Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Piotr Żółkiewicz, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ


  Komentarz do debaty:

  • Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.


  Prowadzący debatę:

  • Leszek Pawłowicz,  Profesor UG, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego


  Kontekst debaty:

  Rozpowszechnienie moral hazard w pośrednictwie finansowym stanowiło główną przyczynę kryzysu finansowego w 2009 roku. Moral hazard nadal funkcjonuje w otoczeniu instytucjonalnym obfitującym w konflikty interesów i nie wydaje się prawdopodobne, aby nowe regulacje mające na celu uwiarygodnienie banków i zwiększenie stabilności systemu finansowego (TLAC, MREL, BRR i in.) ograniczyły moral hazard do bezpiecznych rozmiarów. System motywacji w pośrednictwie finansowym również nie uległ istotnym zmianom, a populizm polityczny istotnie zwiększa ryzyko systemowe. Nowe otoczenie instytucjonalno-regulacyjne nie przywróciło zaufania na rynkach finansowych i nie gwarantuje zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Zagadnienia do dyskusji:

  1. Czy nowe wymogi kapitałowe (TLAC, MREL, BRR i in.) ograniczyły moral hazard?
  2. Czy w bankach zmieniła się polityka wynagrodzeń w kierunku ograniczającym moral hazard?
  3. Czy resolution stanowi hamulec dla moral hazard?
  4. Czy polski rynek finansowy gotowy jest na procedury resolution?

 • 14:30

  Zamknięcie Seminarium

Patronat

Organizator

Partner strategiczny

Miejsce seminarium

Zobacz także